کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
پــس از اینکــه دوره 4 ســاله کارشناســی دانشگاه علوم پزشکی را ســپری کردیــد و لبــاس فاخــر فارغ التحصیلــی را برتــن کــرده و کلاه هایتـان را بـه هـوا پرتـاب کردید، میتوانیـد رشـته های زیــر را بعنــوان گزینه هــای اصلـی روی میز، بــرای دوره کارشناســی ارشــد و دکـتـرا تخصصی (Ph.D) در نظر داشــته باشــید:
 

معرفی رشته های ارشد

معرفی رشته های دکتری تخصصی(PHD)