پــس ازاینکــه دوره 4 ســاله کارشناســی رشــته رادیولــوژی را ســپری کردیــد و لبــاس فاخــر فارغ التحصیلــی را برتــن کــرده و کلاه هایتـان را بـه هـوا پرتـاب کردید، میتوانیـد رشـته های زیــر را بعنــوان گزینه هــای اصلـی روی میز، بــرای دوره کارشناســی ارشــد و دکـتـرا تخصصی (Ph.D) در نظر داشــته باشــید:
درسنامه های دکتری تخصص

رشته های
دکتری تخصصی

درسنامه های رشته آناتومی

رشته
علوم تشریح

درسنامه های رشته رادیوبیولوژی

رشته
رادیوبیولوژی

درسنامه های رشته فیزیک پزشکی

رشته
فیزیک پزشکی

درسنامه های رشته تصویربرداری پزشکی

رشته
تصویربرداری پزشکی

معرفی رشته های ارشد

معرفی رشته های دکتری تخصص (Ph.D)