یکی از مهم ترین منابع آموزشی که می تواند به افزایش سطح یادگیری شما کمک کند مشاهده فیلم های آموزشی کاربردی در رشته شما می باشد.

مجموعه آموزشی نوین رادیولوژی با همکاری بهترین اساتید و متخصصین رشته های علوم پزشکی دانشگاه، سعی کرده در راستای رسالت آموزشی خود بهترین منابع و دوره های آموزشی را برای دانشجویان و علاقمندان فراهم کند.