معرفی رشته های ارشد رادیولوژی

رشـته علـوم داروهـای پرتـوزا Master of Radioactive Drugs Science

رشـته علـوم داروهـاي پرتـوزا شــاخه اي از علــوم پزشــکي اســت کــه طــي آن فراگیــران بــا روشــهاي مختلـف تولیـد داروهـای پرتـوزا، کنـرل کیفـي و اهمیـت کاربـرد آنهـا در پزشـکي آشـنا شـده و دانـش و توانمنـدي هـاي لازم بـراي نشـاندار کـردن ترکیبات مختلف تشـخیصي درمــاني و کنــرل کیفــي آنهــا کســب مــي نماینــد.

دانــش آموختـگان ایـن رشـته همـراه بـا سـایر متخصصـان علـوم هســته اي و پزشــکي در توســعه روزافــزون داروهــاي پرتــوزا در تشــخیص و درمــان بیماری هــا، اجــراي پــروژه هــاي تحقیقــاتي مرتبــط بــا داروهــاي پرتــوزا و تولیــد دانـش مشـارکت مـي کننـد.

بدلیـل اینکـه ترکیبـات پرتـوزا یـا رادیـودارو در پزشـکي کاربـرد وسـیعي دارد و در اکـر کشـورها از رادیوداروهـا بـراي تشـخیص و درمـان بیـاري هـا اسـتقاده مـي شـود لـذا تربیـت افـراد آشـنا و توانمنـد در تولیــد و کنــرل کیفــي داروهــاي پرتــوزا در برنامــه آمـوزشي کشـورهاي مختلـف وجـود دارد.

رشـته رادیـودارو یــا علــوم داروهــاي پرتــوزا در قالــب مقطــع کارشــناسي ارشــد و در کشــورهایي هــم چــون آمریــکا، اســرالیا و انگلسـتان وجـود دارد. بـه عنـوان نمونـه در اسـرالیا ایـن رشــته حداقــل هجــده مــاه و در دانشــگاه نیومکزیکــوي آمریـکا دو سـال مـي باشـد.

رســالت اصلــی ایــن رشــته تربیــت دانــش آموختگانــی اســت کــه :

1- بتواننــد نیازهــای عملــی مربــوط بــه تهیــه ، تولیـد و کنـرل کیفـی داروهـای پرتـوزا را در تشـخیص و درمــان بیاریهــا در مراکــز مرتبــط را تــا حد زیادی رفع نموده و با تعامل سازنده با متخصصین مرتبط با رشته به فعالیت بپردازند.

در زمینه تحقیقاتی ، در توسع هداروهای پرتوزا در راستای دانش روز مشارکت کنند.

2- در آموزش مباحث عملی داروهای پرتوزا و تجهیزات مرتبط برای اندازه گیری و کنرل کیفی آنها مشارکت نمایند.

3- با توجه به اهمیت ارتقاء دانش صلح آمیز هسته ای کشور در عرصه بین المللی ، در تولید دانش مربوط به داروهای پرتوزا مشارکت نمایند.

 

 

عنـوان رشـته هایـی کـه میتواننـد در کنکـور ایــن رشــته شرکــت کننــد:

داشــن مــدرک کارشناســی در رشــته تکنولـوژی پرتوشناسـی، تکنولـوژی پرتـو درمانی ، تکنولــوژی پزشــکی هســته ای، مهندسـی پرتــو پزشــکی، علــوم آزمایشــگاهی، زیسـت شناسـی سـلولی و مولکولـی، مهندســی هســته ای، فیزیــک ( گرایــش هســته ای)، شــیمی گرایــش (شــیمی دارویــی، شــیمی محــض، شــیمی کاربــردی)

 

راستی!
اگر راجع به این رشته سوالی داشتید می تونید به کانالمون در تلگرام یا صفحه مون در اینستاگرام سر بزنید!
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *