یکی از مهم ترین منابع آموزشی که می تواند به افزایش سطح یادگیری شما کمک کند شرکت در وبینار ها و کارگاهای آموزشی کاربردی در رشته شما می باشد.

موسسه نوین رادیولوژی در راستای رسالت آموزشی خود سعی کرده است تا با همکاری بهترین اساتید و متخصصین رشته های علوم پزشکی، برای دسترسی راحت تر دانشجویان به منابع آموزشی بروز و کاربردی؛ بهترین مطالب آموزشی را برای دانشجویان و علاقمندان فراهم کند.

سمینارهای برگزار شده