سعــید دبیری فر

دبیر وبینار و کارگاه های تخصصی پزشکی

5/5

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک:

دوره های مدرس: