درسنامه های جمع بندی نکات و بانک سوالات تالیفی Review & Question Bank) RQB)

این مجموعه با هدف جمع بندی و مرور کلیه نکات مهم و کلیدی هر دروس، بهمراه بانک سوالات تالیفی طبقه بندی شده برای هر درس تالیف شده است.

کلیه مباحث بصورت نکات سطر به سطر و بر اساس آخرین ویرایش رفرنس های هر درس طبقه بندی شده است تا بهترین منبع جهت جمع بندی و مرور در کمترین زمان را فراهم آورد.

این مجموعه شامل 3 بخش می باشد:

بخش اول:  نکات جمع بندی و مرور سریع برای هر درس

بخش دوم:  بانک سوالات تالیفی استاندارد بصورت طبقه بندی شده

بخش سوم:  پاسخ های دقیق و کاملا تشریحی