آزمون های رشته تصویربرداری پزشکی

آزمون فیزیولوژی

1.4 μm

Pixel Size

f/1.8

Aperture

  0%

  آزمون آناتومی عمومی

  2 LED

  Smart Flash

  2 Laser

  Smart Flash